Бул Жободо «Масленица» ЖЧКсынын (мындан ары текст боюнча "Коом") жеке маалыматтар субъекти ушул сайтта жайгаштырылган форманы толтурууда берген жеке маалыматтар менен иштөөсүнүн негизги принциптери камтылган.

1. Негизги түшүнүктөр

     1.1.Жеке маалыматтар:

 • фамилиясы, аты, атасынын аты
 • электрондук почта дареги (e-mail)
 • кызматы
 • иштеген жери (уюм).


1.2. Жеке маалыматтарды иштетүү - автоматташтыруу куралдарын колдонуп же жеке маалыматтар менен мындай куралдарды колдонбостон аткарылуучу ар кандай аракет (операция) же аракеттердин (операциялардын) жыйындысы, анын ичинде:

 • чогултуу
 • эсепке алуу
 • системалаштыруу
 • топтоо
 • сактоо
 • тактоо (жаңыртуу, өзгөртүү)
 • алуу
 • колдонуу
 • өткөрүп берүү (таратуу, камсыз кылуу, мүмкүнчүлүк алуу)
 • ээсиздендирүү
 • бөгөттөө
 • өчүрүү
 • жеке маалыматтарды жок кылуу.


2. Коомдун жеке маалыматтарды иштетүү максаттары:

 

 • көздөлгөн аудиторияны талдоо;
 • технологиялык карталарды, жаңылыктарды жана сын-пикирлерди жөнөтүү.

3. Коом жеке маалыматтарды иштетүү максаттарына жетүү үчүн зарыл болгон көлөмдө жеке маалыматтарды иштетет.

4. Коом жеке маалыматтарды иштетүүнү төмөнкү принциптердин негизинде жүзөгө ашырат:

 • иштетүү максаттарынын мыйзамдуулугу
 • иштетүү ыкмаларынын мыйзамдуулугу
 • жеке маалыматтардын аныктыгы, алардын иштетүү максаттары үчүн жетиштүүлүгү
 • купуялык
 • расалык, улуттук таандыктыгына, саясий көз караштарына, диний же философиялык ишенимдерине, ден соолугунун абалына, интимдик жашоосуна тиешелүү жеке маалыматтарды иштетүүнүн жол берилбестиги.

5. Коомдун жеке маалыматтарды иштетүү шарттары.

     5.1. Жеке маалыматтарды иштетүүдө Коом жеке маалыматтарды уруксатсыз же кокустан кирүүдөн, жок кылуудан, өзгөртүүдөн, бөгөттөөдөн, көчүрүүдөн, жайылтуудан, ошондой эле башка мыйзамсыз аракеттерден коргоо үчүн бардык мүмкүн болгон чараларды көрөт.

     5.2. Толтурулган формада көрсөтүлгөн электрондук почта дарегине (e-mail) жөнөтүлгөн шилтемени активдештирүү аркылуу берилген жеке маалыматтарды Коом субъектинин макулдугу менен иштетет.

     5.3. Коомдон тышкары, берилген жеке маалыматтарды жеке маалыматтардын субъекти, Коомдун кызматтарына зарыл болгон деңгээлде колдоо көрсөткөн адамдар, уюмдар, ошондой эле Россия Федерациясынын учурдагы майзамында тийиштүү маалыматты көрүү укугу каралган адамдар көрө алат.

     5.4. Жеке маалыматтардын субъектинин жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугунун мөөнөтү чексиз жана жаңылыктар жана сын-пикирлер/технологиялык карта менен каттагы "жөнөтмөлөргө жазылууну токтотуу" параметрин тандоо менен жеке маалымат субъекти тарабынан каалаган убакта жокко чыгарылышы мүмкүн. Мындай учурда Коом субъекттин жеке маалыматтарын иштетүүнү токтотууга милдеттенет.

6. Жеке маалыматтардын субъекти төмөнкүлөргө укуктуу:

     6.1. жеке маалыматтарын иштетүүгө тиешелүү, ошондой эле төмөнкүлөр камтылган маалыматты алууга:

 • Коомдун жеке маалыматтарды иштетүү фактын ырастоосу
 • жеке маалыматтарды иштетүү максаттары жана укуктук негиздер
 • Коомдун жеке маалыматтарды иштетүү ыкмалары жана максаттары
 • жеке маалыматтарга мүмкүнчүлүгү бар же жеке маалыматтар Коом менен түзүлгөн келишимдин негизинде же федералдык мыйзамдын негизинде ачыкка чыгарылышы мүмкүн болгон адамдар жөнүндө маалыматтар
 • жеке маалыматтарды иштетүү, анын ичинде сактоо мөөнөттөрү
 • 2006-жылдын 27-июлундагы "Жеке маалыматтар жөнүндө"  № 152-ФЗ Федералдык мыйзамында каралган жеке маалыматтардын субъектинин укуктарын ишке ашыруу тартибимаалыматтарды трансчегаралык өткөрүү ишке ашырылган же болжолдонгон маалыматКоомдун тапшырмасы боюнча жеке маалыматтарды иштеткен жактын аталышы же фамилиясы, аты, атасынын аты жана дареги (эгерде иштетүү ушундай жакка тапшырылган же тапшырыла турган болсо).

Көрсөтүлгөн маалыматтар жеке маалыматтар субъектине жеткиликтүү формада берилиши керек жана мындай жеке маалыматтарды ачыктоо үчүн мыйзамдуу негиздер болгон учурларды кошпогондо, анда башка жеке маалыматтар субъекттерине тиешелүү жеке маалыматтар болбошу керек.

      6.2. эгерде жеке маалыматтар толук эмес, эскирген, так эмес, мыйзамсыз алынган же билдирилген иштетүү максаты үчүн зарыл болбогон учурда өзүнүн жеке маалыматтарын тактоо, аларды бөгөттөө же жок кылуу.

      6.3. өз укуктарын коргоо боюнча мыйзамда каралган чараларды көрүү.

7. Жеке маалыматтарыңызга мүмкүнчүлүк жеке маалыматтар субъектине же анын мыйзамдуу өкүлүнө Коом тарабынан жеке маалыматтар субъектинин же анын мыйзамдуу өкүлүнүн сурамы боюнча берилет.

Жеке маалыматтар субъектинин сурамы боюнча Коомдон маалымат алуу үчүн жеке маалыматтарга мүмкүнчүлүк алуу сурамында төмөнкүлөр камтылышы керек:

 • жеке маалыматтар субъектинин же анын мыйзамдуу өкүлүнүн ким экендигин ырастоочу негизги документтин номери, көрсөтүлгөн документтин берилген күнү жана аны берген орган жөнүндө маалыматтар,
 • Коомдун жеке маалыматтарды иштетүү фактысын ырастоочу маалыматтар;
 • жеке маалымат субъектинин же анын мыйзамдуу өкүлүнүн өз колу менен койгон колу.

8. Жеке маалыматтар субъектинин өзүнүн жеке маалыматтарын колдонуу укугу мындай мүмкүнчүлүк үчүнчү жактардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын бузган учурда чектелет.

9. Коом жеке маалыматтардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн укуктук, уюштуруучулук жана техникалык чараларды көрөт.
Коом жеке маалыматтарды 2006-жылдын 27-июлундагы «Жеке маалыматтар тууралуу» № 152-ФЗ Федералдык мыйзамына ылайык иштетет.

 

Менюну жабуу Башкы
  hu RU   hu UZ   TJ TJ   KY KY